Thống Kê Nhanh Theo Ngày xổ số Truyền Thống

Tất Cả Thứ Năm Trong Vòng 80 Tuần Trước


27 Bộ Số Xuất Hiện Nhiều Nhất

89 (32 lần); 94 (32 lần); 04 (31 lần); 80 (31 lần); 69 (30 lần); 75 (30 lần); 05 (29 lần); 20 (29 lần); 95 (29 lần); 60 (28 lần); 07 (26 lần); 10 (26 lần); 12 (26 lần); 41 (26 lần); 58 (26 lần); 76 (26 lần); 24 (25 lần); 42 (25 lần); 63 (25 lần); 90 (25 lần); 92 (25 lần); 32 (24 lần); 35 (24 lần); 74 (24 lần); 06 (23 lần); 11 (23 lần); 34 (23 lần)


10 Bộ Số Xuất Hiện Ít Nhất

65 (10 lần); 26 (13 lần); 50 (13 lần); 52 (13 lần); 53 (13 lần); 99 (13 lần); 59 (14 lần); 64 (14 lần); 17 (15 lần); 37 (15 lần)