Thống Kê Nhanh Theo Ngày xổ số Truyền Thống

Tất Cả Chủ Nhật Trong Vòng 80 Tuần Trước


27 Bộ Số Xuất Hiện Nhiều Nhất

05 (31 lần); 63 (29 lần); 85 (29 lần); 15 (28 lần); 20 (28 lần); 42 (28 lần); 70 (28 lần); 01 (27 lần); 28 (27 lần); 48 (27 lần); 69 (27 lần); 91 (27 lần); 94 (27 lần); 98 (27 lần); 04 (26 lần); 13 (26 lần); 16 (26 lần); 18 (26 lần); 93 (26 lần); 11 (25 lần); 41 (25 lần); 49 (25 lần); 72 (25 lần); 10 (24 lần); 64 (24 lần); 74 (24 lần); 97 (24 lần)


10 Bộ Số Xuất Hiện Ít Nhất

75 (10 lần); 39 (12 lần); 86 (12 lần); 14 (14 lần); 30 (14 lần); 54 (14 lần); 89 (14 lần); 17 (15 lần); 44 (15 lần); 45 (15 lần)