Thống Kê Nhanh Theo Ngày xổ số Truyền Thống

Tất Cả Thứ Bảy Trong Vòng 80 Tuần Trước


27 Bộ Số Xuất Hiện Nhiều Nhất

48 (34 lần); 68 (32 lần); 88 (31 lần); 13 (29 lần); 15 (28 lần); 84 (28 lần); 87 (28 lần); 61 (27 lần); 80 (27 lần); 06 (26 lần); 08 (26 lần); 28 (26 lần); 77 (26 lần); 86 (26 lần); 30 (25 lần); 71 (25 lần); 99 (25 lần); 19 (24 lần); 24 (24 lần); 12 (23 lần); 37 (23 lần); 40 (23 lần); 43 (23 lần); 45 (23 lần); 70 (23 lần); 89 (23 lần); 90 (23 lần)


10 Bộ Số Xuất Hiện Ít Nhất

66 (8 lần); 69 (8 lần); 55 (12 lần); 27 (13 lần); 49 (13 lần); 53 (14 lần); 56 (14 lần); 65 (14 lần); 72 (14 lần); 26 (15 lần)