Thống Kê Nhanh Theo Ngày xổ số Truyền Thống

Tất Cả Thứ Ba Trong Vòng 80 Tuần Trước


27 Bộ Số Xuất Hiện Nhiều Nhất

36 (32 lần); 45 (32 lần); 83 (31 lần); 30 (30 lần); 01 (29 lần); 80 (29 lần); 06 (28 lần); 39 (27 lần); 47 (27 lần); 52 (27 lần); 68 (27 lần); 92 (27 lần); 93 (27 lần); 04 (26 lần); 09 (26 lần); 17 (26 lần); 50 (26 lần); 67 (26 lần); 07 (25 lần); 19 (25 lần); 25 (25 lần); 26 (25 lần); 38 (25 lần); 56 (25 lần); 59 (25 lần); 62 (25 lần); 82 (25 lần)


10 Bộ Số Xuất Hiện Ít Nhất

15 (6 lần); 40 (11 lần); 35 (12 lần); 34 (13 lần); 88 (14 lần); 14 (15 lần); 63 (15 lần); 73 (15 lần); 00 (16 lần); 03 (16 lần)