Thống Kê Nhanh Theo Ngày xổ số Truyền Thống

Tất Cả Thứ Bảy Trong Vòng 80 Tuần Trước


27 Bộ Số Xuất Hiện Nhiều Nhất

44 (31 lần); 11 (30 lần); 18 (30 lần); 27 (30 lần); 45 (30 lần); 47 (30 lần); 38 (29 lần); 80 (29 lần); 20 (28 lần); 84 (28 lần); 30 (27 lần); 63 (27 lần); 64 (27 lần); 68 (26 lần); 10 (25 lần); 48 (25 lần); 67 (25 lần); 77 (25 lần); 92 (25 lần); 99 (25 lần); 08 (24 lần); 41 (24 lần); 60 (24 lần); 62 (24 lần); 88 (24 lần); 07 (23 lần); 29 (23 lần)


10 Bộ Số Xuất Hiện Ít Nhất

35 (13 lần); 52 (13 lần); 03 (14 lần); 51 (14 lần); 32 (15 lần); 50 (15 lần); 59 (15 lần); 69 (15 lần); 79 (15 lần); 16 (16 lần)