Thống Kê Nhanh Theo Ngày xổ số Truyền Thống

Tất Cả Thứ Ba Trong Vòng 80 Tuần Trước


27 Bộ Số Xuất Hiện Nhiều Nhất

38 (33 lần); 44 (33 lần); 41 (32 lần); 90 (30 lần); 40 (29 lần); 30 (28 lần); 71 (28 lần); 76 (28 lần); 96 (28 lần); 04 (27 lần); 58 (27 lần); 61 (27 lần); 64 (27 lần); 21 (26 lần); 74 (26 lần); 81 (26 lần); 15 (25 lần); 92 (25 lần); 02 (24 lần); 10 (24 lần); 17 (24 lần); 31 (24 lần); 43 (24 lần); 55 (24 lần); 60 (24 lần); 66 (24 lần); 70 (24 lần)


10 Bộ Số Xuất Hiện Ít Nhất

87 (8 lần); 22 (12 lần); 49 (12 lần); 63 (12 lần); 14 (13 lần); 28 (13 lần); 42 (13 lần); 75 (13 lần); 12 (14 lần); 47 (14 lần)