Thống Kê Đầu Đuôi Loto xổ số Truyền Thống

20 lượt quay ngay trước 28-11-2022

Tần suất Đầu loto
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
27-11-20223 lần1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần5 lần3 lần
26-11-20222 lần0 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần4 lần5 lần4 lần
25-11-20222 lần3 lần3 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần
24-11-20222 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần4 lần3 lần
23-11-20222 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần4 lần5 lần1 lần2 lần
22-11-20220 lần5 lần3 lần2 lần4 lần4 lần1 lần4 lần0 lần4 lần
21-11-20223 lần1 lần4 lần3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
20-11-20225 lần1 lần5 lần5 lần1 lần1 lần2 lần7 lần0 lần0 lần
19-11-20225 lần1 lần2 lần4 lần0 lần5 lần5 lần2 lần2 lần1 lần
18-11-20222 lần2 lần3 lần2 lần2 lần6 lần0 lần4 lần5 lần1 lần
17-11-20224 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần5 lần
16-11-20222 lần0 lần2 lần4 lần1 lần7 lần0 lần4 lần6 lần1 lần
15-11-20226 lần6 lần0 lần0 lần1 lần4 lần1 lần4 lần2 lần3 lần
14-11-20223 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần1 lần4 lần3 lần2 lần
13-11-20225 lần3 lần5 lần4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
12-11-20222 lần3 lần5 lần4 lần1 lần0 lần4 lần4 lần0 lần4 lần
11-11-20222 lần5 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
10-11-20223 lần1 lần5 lần3 lần0 lần2 lần6 lần1 lần2 lần4 lần
09-11-20223 lần1 lần4 lần2 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
08-11-20220 lần3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần6 lần6 lần
Tần suất Đuôi loto
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
27-11-20222 lần4 lần7 lần0 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
26-11-20220 lần4 lần4 lần5 lần4 lần1 lần5 lần3 lần1 lần0 lần
25-11-20225 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần5 lần0 lần2 lần3 lần
24-11-20222 lần3 lần2 lần5 lần1 lần1 lần2 lần6 lần4 lần1 lần
23-11-20220 lần4 lần1 lần5 lần6 lần4 lần1 lần0 lần4 lần2 lần
22-11-20225 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần6 lần1 lần1 lần3 lần
21-11-20222 lần4 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
20-11-20224 lần1 lần4 lần4 lần6 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
19-11-20224 lần1 lần2 lần6 lần6 lần0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
18-11-20226 lần3 lần3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
17-11-20225 lần3 lần0 lần0 lần1 lần5 lần4 lần2 lần3 lần4 lần
16-11-20223 lần4 lần3 lần5 lần1 lần5 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
15-11-20224 lần2 lần4 lần0 lần6 lần0 lần3 lần2 lần2 lần4 lần
14-11-20222 lần4 lần3 lần5 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
13-11-20223 lần7 lần4 lần2 lần0 lần3 lần4 lần0 lần3 lần1 lần
12-11-20223 lần3 lần4 lần3 lần0 lần3 lần4 lần3 lần1 lần3 lần
11-11-20222 lần2 lần3 lần5 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
10-11-20223 lần2 lần3 lần1 lần2 lần4 lần4 lần5 lần2 lần1 lần
09-11-20225 lần3 lần2 lần2 lần1 lần5 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
08-11-20223 lần7 lần1 lần1 lần5 lần0 lần4 lần2 lần0 lần4 lần
Tần suất Tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
27-11-20226 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
26-11-20225 lần5 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
25-11-20226 lần5 lần4 lần4 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
24-11-20222 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
23-11-20225 lần1 lần3 lần2 lần4 lần4 lần5 lần1 lần1 lần1 lần
22-11-20221 lần3 lần1 lần8 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
21-11-20225 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần5 lần4 lần0 lần
20-11-20223 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần4 lần
19-11-20222 lần3 lần4 lần4 lần3 lần3 lần0 lần4 lần3 lần1 lần
18-11-20220 lần1 lần5 lần4 lần3 lần3 lần2 lần6 lần2 lần1 lần
17-11-20224 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần6 lần3 lần3 lần1 lần
16-11-20226 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần5 lần3 lần1 lần
15-11-20222 lần2 lần4 lần3 lần3 lần5 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
14-11-20220 lần3 lần0 lần5 lần4 lần3 lần4 lần3 lần4 lần1 lần
13-11-20222 lần3 lần3 lần4 lần4 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
12-11-20224 lần2 lần5 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần5 lần3 lần
11-11-20220 lần2 lần3 lần4 lần5 lần3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
10-11-20223 lần2 lần4 lần3 lần0 lần4 lần2 lần7 lần0 lần2 lần
09-11-20220 lần3 lần1 lần4 lần1 lần5 lần5 lần3 lần1 lần4 lần
08-11-20221 lần5 lần1 lần3 lần2 lần6 lần4 lần3 lần1 lần1 lần