Thống Kê Đầu Đuôi Loto xổ số Truyền Thống

20 lượt quay ngay trước 03-07-2022

Tần suất Đầu loto
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
02-07-20223 lần0 lần0 lần3 lần2 lần4 lần5 lần2 lần6 lần2 lần
01-07-20223 lần4 lần2 lần6 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần4 lần
30-06-20221 lần1 lần2 lần5 lần3 lần2 lần2 lần4 lần4 lần3 lần
29-06-20222 lần1 lần2 lần4 lần4 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần
28-06-20222 lần4 lần2 lần2 lần6 lần1 lần2 lần3 lần0 lần5 lần
27-06-20220 lần2 lần6 lần3 lần5 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
26-06-20221 lần4 lần1 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần5 lần
25-06-20221 lần1 lần1 lần4 lần3 lần6 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
24-06-20225 lần2 lần1 lần0 lần5 lần5 lần0 lần5 lần2 lần2 lần
23-06-20225 lần4 lần1 lần1 lần6 lần2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần
22-06-20224 lần5 lần0 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
21-06-20227 lần1 lần3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần5 lần0 lần1 lần
20-06-20223 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
19-06-20223 lần5 lần3 lần1 lần7 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
18-06-20222 lần5 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần4 lần
17-06-20222 lần5 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần4 lần1 lần1 lần
16-06-20222 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần5 lần2 lần
15-06-20225 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
14-06-20222 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần5 lần1 lần3 lần
13-06-20221 lần2 lần4 lần6 lần5 lần1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần
Tần suất Đuôi loto
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
02-07-20223 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần4 lần4 lần
01-07-20226 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần
30-06-20223 lần5 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần7 lần1 lần
29-06-20224 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần5 lần4 lần1 lần1 lần
28-06-20222 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần4 lần
27-06-20221 lần2 lần4 lần5 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
26-06-20223 lần1 lần6 lần3 lần3 lần1 lần5 lần2 lần1 lần2 lần
25-06-20221 lần2 lần2 lần3 lần5 lần3 lần2 lần1 lần5 lần3 lần
24-06-20224 lần5 lần0 lần1 lần3 lần5 lần2 lần4 lần3 lần0 lần
23-06-20225 lần5 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
22-06-20221 lần0 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần6 lần6 lần2 lần
21-06-20223 lần4 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần6 lần1 lần
20-06-20223 lần0 lần3 lần4 lần6 lần5 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
19-06-20220 lần4 lần4 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
18-06-20225 lần1 lần4 lần3 lần4 lần4 lần2 lần0 lần3 lần1 lần
17-06-20222 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần1 lần4 lần2 lần4 lần
16-06-20223 lần0 lần2 lần1 lần5 lần1 lần4 lần4 lần3 lần4 lần
15-06-20220 lần1 lần1 lần4 lần4 lần5 lần3 lần3 lần4 lần2 lần
14-06-20226 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần0 lần3 lần4 lần3 lần
13-06-20224 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần6 lần
Tần suất Tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
02-07-20220 lần3 lần3 lần2 lần7 lần3 lần3 lần1 lần4 lần1 lần
01-07-20222 lần2 lần4 lần4 lần0 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
30-06-20227 lần1 lần2 lần5 lần1 lần3 lần5 lần1 lần0 lần2 lần
29-06-20221 lần2 lần0 lần4 lần3 lần6 lần4 lần0 lần5 lần2 lần
28-06-20224 lần0 lần0 lần5 lần6 lần2 lần0 lần2 lần5 lần3 lần
27-06-20223 lần4 lần0 lần4 lần4 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
26-06-20224 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
25-06-20221 lần0 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần7 lần
24-06-20225 lần2 lần3 lần2 lần8 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
23-06-20224 lần5 lần1 lần1 lần1 lần5 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
22-06-20222 lần2 lần3 lần0 lần6 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần
21-06-20224 lần3 lần1 lần2 lần3 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
20-06-20222 lần5 lần1 lần1 lần4 lần1 lần4 lần3 lần2 lần4 lần
19-06-20222 lần4 lần7 lần1 lần3 lần1 lần1 lần5 lần1 lần2 lần
18-06-20222 lần3 lần1 lần5 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
17-06-20222 lần5 lần6 lần1 lần6 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần
16-06-20222 lần3 lần1 lần4 lần4 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
15-06-20223 lần4 lần4 lần5 lần3 lần4 lần1 lần3 lần0 lần0 lần
14-06-20223 lần5 lần3 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần7 lần0 lần
13-06-20223 lần4 lần4 lần4 lần4 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần