Thống Kê Đầu Đuôi Loto xổ số Truyền Thống

20 lượt quay ngay trước 23-09-2021

Tần suất Đầu loto
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
22-09-20214 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần
21-09-20212 lần4 lần4 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần4 lần2 lần
20-09-20212 lần7 lần3 lần4 lần0 lần0 lần5 lần2 lần2 lần2 lần
19-09-20215 lần5 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
18-09-20214 lần3 lần0 lần2 lần6 lần3 lần3 lần3 lần3 lần0 lần
17-09-20211 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần7 lần1 lần3 lần
16-09-20212 lần1 lần1 lần6 lần5 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần
15-09-20212 lần3 lần1 lần4 lần4 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần
14-09-20213 lần3 lần2 lần2 lần1 lần5 lần3 lần4 lần4 lần0 lần
13-09-20213 lần1 lần2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần4 lần
12-09-20213 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần5 lần4 lần
11-09-20211 lần4 lần1 lần2 lần4 lần4 lần1 lần3 lần3 lần4 lần
10-09-20212 lần3 lần5 lần1 lần4 lần1 lần6 lần3 lần1 lần1 lần
09-09-20211 lần2 lần3 lần1 lần2 lần4 lần4 lần2 lần5 lần3 lần
08-09-20213 lần4 lần1 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần3 lần4 lần
07-09-20214 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần6 lần3 lần1 lần1 lần
06-09-20213 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần5 lần3 lần
05-09-20213 lần3 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
04-09-20211 lần4 lần1 lần4 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần
03-09-20212 lần3 lần7 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần7 lần1 lần
Tần suất Đuôi loto
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
22-09-20212 lần5 lần2 lần6 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần6 lần
21-09-20211 lần3 lần5 lần4 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
20-09-20217 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
19-09-20214 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần5 lần
18-09-20211 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần4 lần
17-09-20215 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần7 lần
16-09-20214 lần1 lần5 lần5 lần2 lần2 lần0 lần4 lần1 lần3 lần
15-09-20214 lần1 lần7 lần0 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
14-09-20215 lần3 lần3 lần0 lần7 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
13-09-20212 lần3 lần3 lần3 lần5 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
12-09-20213 lần3 lần0 lần7 lần2 lần2 lần3 lần1 lần5 lần1 lần
11-09-20212 lần2 lần2 lần4 lần3 lần4 lần1 lần3 lần2 lần4 lần
10-09-20211 lần4 lần2 lần3 lần0 lần1 lần4 lần3 lần6 lần3 lần
09-09-20213 lần4 lần3 lần0 lần4 lần4 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
08-09-20211 lần3 lần4 lần2 lần0 lần4 lần1 lần3 lần4 lần5 lần
07-09-20212 lần2 lần2 lần0 lần2 lần8 lần3 lần3 lần3 lần2 lần
06-09-20213 lần2 lần4 lần4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
05-09-20214 lần8 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
04-09-20213 lần4 lần2 lần1 lần1 lần5 lần5 lần3 lần2 lần1 lần
03-09-20213 lần1 lần1 lần3 lần7 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
Tần suất Tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
22-09-20212 lần2 lần1 lần3 lần6 lần3 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
21-09-20214 lần5 lần1 lần4 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần5 lần
20-09-20217 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
19-09-20213 lần3 lần1 lần2 lần1 lần5 lần1 lần1 lần4 lần6 lần
18-09-20210 lần9 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
17-09-20211 lần2 lần2 lần7 lần1 lần5 lần5 lần1 lần2 lần1 lần
16-09-20214 lần2 lần5 lần4 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
15-09-20213 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
14-09-20214 lần4 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
13-09-20214 lần2 lần5 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần4 lần
12-09-20212 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần4 lần5 lần1 lần
11-09-20213 lần4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
10-09-20215 lần4 lần5 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần
09-09-20211 lần1 lần1 lần3 lần7 lần4 lần2 lần1 lần5 lần2 lần
08-09-20212 lần3 lần0 lần2 lần2 lần5 lần2 lần2 lần4 lần5 lần
07-09-20212 lần5 lần2 lần2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
06-09-20213 lần7 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần
05-09-20212 lần5 lần2 lần2 lần2 lần2 lần6 lần3 lần3 lần0 lần
04-09-20212 lần2 lần6 lần4 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần3 lần
03-09-20213 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần6 lần3 lần2 lần5 lần