Thống Kê Đầu Đuôi Loto xổ số Truyền Thống

20 lượt quay ngay trước 20-01-2022

Tần suất Đầu loto
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
20-01-20223 lần1 lần4 lần1 lần6 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
19-01-20223 lần0 lần1 lần4 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần5 lần
18-01-20223 lần1 lần3 lần0 lần1 lần4 lần3 lần4 lần3 lần5 lần
17-01-20223 lần1 lần2 lần5 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần4 lần
16-01-20223 lần5 lần2 lần5 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
15-01-20224 lần2 lần5 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
14-01-20223 lần5 lần3 lần4 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần
13-01-20223 lần4 lần4 lần4 lần0 lần3 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
12-01-20222 lần5 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần6 lần
11-01-20226 lần3 lần2 lần4 lần1 lần4 lần1 lần0 lần4 lần2 lần
10-01-20222 lần0 lần3 lần3 lần3 lần4 lần4 lần3 lần4 lần1 lần
09-01-20223 lần4 lần4 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần5 lần3 lần
08-01-20221 lần0 lần9 lần4 lần2 lần4 lần2 lần0 lần3 lần2 lần
07-01-20224 lần3 lần1 lần6 lần2 lần5 lần5 lần0 lần0 lần1 lần
06-01-20223 lần0 lần1 lần6 lần4 lần3 lần1 lần6 lần1 lần2 lần
05-01-20221 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần5 lần3 lần5 lần2 lần
04-01-20223 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần4 lần1 lần4 lần
03-01-20222 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần4 lần7 lần3 lần2 lần
02-01-20224 lần1 lần3 lần1 lần6 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
01-01-20225 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần5 lần3 lần3 lần4 lần
Tần suất Đuôi loto
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
20-01-20222 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần4 lần1 lần
19-01-20223 lần3 lần0 lần5 lần2 lần2 lần4 lần1 lần7 lần0 lần
18-01-20223 lần1 lần3 lần1 lần7 lần4 lần3 lần1 lần4 lần0 lần
17-01-20222 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần6 lần
16-01-20220 lần2 lần4 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần5 lần5 lần
15-01-20223 lần2 lần4 lần2 lần4 lần0 lần2 lần7 lần1 lần2 lần
14-01-20223 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần
13-01-20222 lần4 lần4 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần7 lần1 lần
12-01-20222 lần4 lần2 lần6 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
11-01-20222 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần4 lần6 lần
10-01-20221 lần3 lần3 lần6 lần4 lần3 lần4 lần2 lần1 lần0 lần
09-01-20222 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần7 lần3 lần2 lần1 lần
08-01-20221 lần2 lần1 lần3 lần4 lần5 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
07-01-20223 lần3 lần3 lần5 lần4 lần0 lần1 lần4 lần4 lần0 lần
06-01-20224 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần4 lần2 lần
05-01-20224 lần4 lần2 lần0 lần1 lần4 lần1 lần3 lần4 lần4 lần
04-01-20223 lần1 lần1 lần1 lần9 lần4 lần5 lần1 lần0 lần2 lần
03-01-20221 lần5 lần3 lần0 lần4 lần1 lần3 lần3 lần2 lần5 lần
02-01-20223 lần5 lần3 lần0 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần
01-01-20221 lần3 lần5 lần0 lần1 lần4 lần4 lần3 lần2 lần4 lần
Tần suất Tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
20-01-20225 lần2 lần3 lần3 lần0 lần4 lần1 lần4 lần2 lần3 lần
19-01-20222 lần1 lần2 lần4 lần2 lần4 lần4 lần3 lần3 lần2 lần
18-01-20221 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần4 lần1 lần0 lần6 lần
17-01-20222 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần1 lần5 lần4 lần1 lần
16-01-20223 lần3 lần5 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần
15-01-20223 lần1 lần1 lần0 lần5 lần3 lần0 lần3 lần7 lần4 lần
14-01-20223 lần4 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
13-01-20224 lần5 lần3 lần5 lần3 lần0 lần2 lần0 lần1 lần4 lần
12-01-20225 lần3 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
11-01-20220 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần9 lần4 lần2 lần
10-01-20226 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần7 lần
09-01-20222 lần2 lần5 lần1 lần3 lần5 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
08-01-20223 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần4 lần
07-01-20225 lần2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
06-01-20224 lần3 lần1 lần2 lần5 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
05-01-20223 lần4 lần3 lần1 lần2 lần7 lần3 lần3 lần1 lần0 lần
04-01-20227 lần4 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
03-01-20221 lần4 lần5 lần2 lần3 lần0 lần1 lần5 lần4 lần2 lần
02-01-20223 lần2 lần2 lần3 lần2 lần5 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
01-01-20222 lần4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần8 lần1 lần