Thống Kê Đầu Đuôi Loto xổ số Truyền Thống

20 lượt quay ngay trước 25-06-2021

Tần suất Đầu loto
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
24-06-20211 lần3 lần4 lần4 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
23-06-20211 lần4 lần1 lần4 lần2 lần4 lần4 lần0 lần4 lần3 lần
22-06-20214 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
21-06-20213 lần3 lần4 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
20-06-20214 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần4 lần4 lần2 lần
19-06-20210 lần7 lần4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
18-06-20214 lần2 lần2 lần4 lần1 lần4 lần5 lần1 lần2 lần2 lần
17-06-20214 lần6 lần3 lần2 lần3 lần1 lần5 lần0 lần1 lần2 lần
16-06-20212 lần4 lần4 lần1 lần4 lần2 lần0 lần1 lần3 lần6 lần
15-06-20212 lần1 lần4 lần5 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
14-06-20211 lần1 lần4 lần3 lần6 lần3 lần0 lần5 lần3 lần1 lần
13-06-20214 lần1 lần3 lần1 lần6 lần5 lần2 lần4 lần1 lần0 lần
12-06-20215 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần4 lần1 lần3 lần1 lần
11-06-20215 lần3 lần4 lần2 lần5 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
10-06-20213 lần2 lần0 lần4 lần6 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
09-06-20215 lần4 lần1 lần1 lần3 lần4 lần0 lần1 lần1 lần7 lần
08-06-20214 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần5 lần1 lần0 lần6 lần
07-06-20214 lần1 lần2 lần2 lần5 lần4 lần1 lần1 lần6 lần1 lần
06-06-20214 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần0 lần3 lần4 lần
05-06-20214 lần4 lần0 lần5 lần4 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần
Tần suất Đuôi loto
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
24-06-20211 lần0 lần7 lần0 lần4 lần5 lần2 lần2 lần1 lần5 lần
23-06-20213 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần4 lần5 lần2 lần2 lần
22-06-20214 lần1 lần4 lần1 lần0 lần2 lần4 lần2 lần6 lần3 lần
21-06-20215 lần4 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
20-06-20214 lần2 lần1 lần4 lần2 lần6 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
19-06-20216 lần3 lần5 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
18-06-20212 lần3 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần3 lần
17-06-20212 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần6 lần1 lần1 lần
16-06-20212 lần4 lần5 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
15-06-20211 lần2 lần1 lần7 lần0 lần3 lần2 lần5 lần2 lần4 lần
14-06-20214 lần3 lần1 lần2 lần3 lần5 lần6 lần1 lần1 lần1 lần
13-06-20212 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần4 lần
12-06-20212 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần5 lần3 lần2 lần4 lần
11-06-20212 lần4 lần3 lần2 lần2 lần6 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
10-06-20212 lần1 lần4 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần4 lần2 lần
09-06-20212 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần5 lần3 lần4 lần3 lần
08-06-20211 lần4 lần0 lần3 lần5 lần4 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
07-06-20213 lần3 lần5 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
06-06-20211 lần3 lần2 lần5 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần7 lần
05-06-20212 lần3 lần5 lần3 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
Tần suất Tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
24-06-20216 lần2 lần2 lần3 lần5 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần
23-06-20211 lần1 lần2 lần3 lần2 lần6 lần5 lần2 lần3 lần2 lần
22-06-20212 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần3 lần4 lần
21-06-20212 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần0 lần4 lần4 lần3 lần
20-06-20211 lần1 lần3 lần3 lần3 lần5 lần3 lần2 lần4 lần2 lần
19-06-20212 lần6 lần4 lần5 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần
18-06-20214 lần4 lần0 lần5 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
17-06-20210 lần3 lần3 lần3 lần1 lần4 lần1 lần3 lần5 lần4 lần
16-06-20212 lần3 lần2 lần4 lần7 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
15-06-20212 lần3 lần2 lần4 lần5 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
14-06-20213 lần0 lần3 lần3 lần4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần
13-06-20212 lần0 lần4 lần2 lần2 lần4 lần5 lần1 lần2 lần5 lần
12-06-20215 lần5 lần4 lần4 lần3 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
11-06-20211 lần2 lần5 lần2 lần1 lần3 lần0 lần4 lần4 lần5 lần
10-06-20211 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần4 lần4 lần3 lần4 lần
09-06-20212 lần5 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
08-06-20214 lần2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần5 lần3 lần1 lần
07-06-20212 lần1 lần4 lần2 lần3 lần5 lần1 lần4 lần3 lần2 lần
06-06-20213 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần4 lần2 lần7 lần
05-06-20214 lần4 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần